הנחיות בטיחות

 
 
אדון נכבד,

               הנושא: הנחיות בטיחות והתנהגות לקבלן מיזוג אויר
 
אנו נכנסים לצורכי עבודה בשטח פרטי של מפעלכם /משרדכם,
כדי למנוע נזקים לעובדים ולרכוש, קיימים אצלנו הקפדה בנושאי הבטיחות בעבודה.
אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלך למניעת תאונות בעבודה גם לעובדיך.
לאחר חתימה על טופס הבטיחות תורשה להתחיל עבודתך הגבלות ביחס לעובדים.
1. עובדים מתחת לגיל 18 לא יורשו להיכנס לעבודה במפעל בתוקף חוק עבודות נוער.
2. לקבלן ועובדיו יורשה לעבוד רק בבגדי עבודה ונעלי עבודה.
3. אין להסתובב בשטח המחלקות אלא באזור העבודה בלבד .
4. אין להשתמש בציוד השייך למפעל אלא באישורו של מפקח בטיחות.
5. העישון בשטח המפעל אסור פרט למקומות המיועדים לכך.
6. הציוד לכיבוי אש מיועד למקרה שריפה בלבד ואין להשתמש בו למטרות אחרות.
7. במידה ונעשה שימוש במטפה יש לדווח על כך למנהל המחלקה .
8. עבודה בגובה מותרת לעובדים אשר עברו השתלמות ונושא תעודה.
 
  
                                                                     פרנהייט מערכות בע"מ   
 
 
                                                                                        חתימה וחותמת החברה
 
                                                                                        _____________________
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר