ניספח איכות הסביבה

 
 
נספח איכות הסביבה
המהווה חלק בלתי נפרד מהקבלן

                    
1. מערכת קירור
בעת תחזוקה, פירוק או העברה של מערכת קירור / מיזוג אוויר
הקבלן ישתדל ככל שניתן למנוע שחרור גזי קירור העלולים לפגוע באוזון וישתדל למחזרם, בעת התקנה/אחזקה של מערכת קירור/מיזוג יש להקפיד שצנרת העיבוי תמוקם באופן שלא יגרום מפגע כל שהוא.
 
2. זיהום אוויר
 כאשר נעשות עבודות אחזקה /שיפוץ/בנייה במבנים קיימים מאוכלסים או מחוצה להם קיימת סכנה של חשיפה לחומרים נדיפים רעילים.
 על מבצע העבודה הנ"ל למנוע חשיפה כזו . בניקוי סוללות בחומר יש להגן על העובדים והסביבה, את חומר הניקוי יש לאסוף ככל שניתן, בעת פירוק והרכבה של מזרוני בידוד המעלים סיבי צמר סלעים, צמר זכוכית וכד' יש להגן על העובדים ועל האוכלוסייה שבסביבה מחשיפה לסיבים.
 
3. כימיקלים
אין לשפוך לקרקע שאריות כימיקלים, מי שטיפה מזהמים ו/או חומר ניקוי למערכות תרמיות יש לאספם בנפרד ולהעבירם לאתר מורשה.
כמו כן את האריזות והמכלים הריקים יש לפנות לאתר מורשה גם כן , ע"פ הנחיות המשרד לאיכות הסביבה .
 
4. שמנים ודלקים
במהלך העבודה לא ישפוך הקבלן שאריות שמנים, דלקים, חומרי ניקוי וממיסים לקרקע או למערכת הביוב אלא יאספם ויעבירם לאתר מורשה  שלא יגרום לזיהום סביבתי.
על הקבלן לטפל ולנקות ע"פ הנחיית המשרד לאיכות הסביבה.
 
5. פסולת
מעבר לאמור והנדרש בכל מקום אחר הפסולת תסולק באופן שלא יגרום כל מפגע סביבתי או תברואתי. אין לשרוף פסולת.
באם מדובר בפסולת בניין ידאג הקבלן לסלקה לאתר מורשה בלבד.
 
6. ריתוכים
 בעת ביצוע עבודות ריתוך באזור מאוכלס, יש למנוע חשיפת עוברי אורח להבזקי האור.
 
7.הצהרה
אנו מצהירים כי קראנו את הנספח לאיכות הסביבה, הבנו את תוכנו ואנו מקבלים על עצמנו את כל החובות שהוטלו עלינו בהתאם למסמך זה.
 
 
 שם החברה:  פרנהייט מערכות בע"מ         חותמת החברה: ______________


 
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר