תעודת אחריות

 
 

                                                   .....דוגמה ......

                                                             תעודת אחריות ליט"א

 
אנו חברת פרנהייט מערכות בע"מ , מכרמיאל, אחראים בזה לפעולתה התקינה של היט"א האמורה בהתאם לתנאים כדלהלן:

תקופת האחריות הינה למשך 18 חודשים מתאריך ההתקנה.

האחריות היא למתן שירותי החזקה הדרושים לפעולתה התקינה של היט"א בתקופת האחריות

וגם בעד כל חלקי החילוף למעט מסננים ופילטרים שידרשו לתיקון היט"א, או  להחלפת חלקים בה במשך תקופת האחריות.

התחייבותנו על-פי כתב האחריות מוגבלת לתיקון היט"א ולהחלפת כל חלק בה הטעון החלפה ואשר יימצא לקוי כתוצאה מפגם בייצורו.

אין החברה אחראית לנזקים או להפסדים כספיים, ישירים או עקיפים, העלולים להיגרם לבעל היט"א או לצד שלישי כתוצאה מפעולת היט"א 

או עקב קלקולה.

במידה ואין גישה לטיפול ביט"א עקב שינוי במבנה הנוכחי וסביבתה על הלקוח לדאוג לגישה לטיפול ביט"א.

האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:

       (א)   התקלה נגרמה על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לבעל התעודה, או שנגרמה על ידי כח עליון ו/או פעולות איבה .
       (ב)    התקלה נובעת מתקלות ו/או הפרעות ברשת החשמל.
       (ג)     הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודה זו, שליחו או עושה שירות החזקה מטעמו.
       (ד)     היט"א תוקנה או שבוצעו בה שינויים/ תיקונים על-ידי אדם שלא נשלח על ידנו.
 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר